• Torkning av isolering i bjälklag och väggar

  Ett av de effektivaste sätten att torka isolering i ett bjälklag eller i en uppreglad konstruktion är att använda en lågtrycksfläkt och avfuktare i kombination. Denna kombination gör att man kan leda stora mängder torr luft genom den uppreglade byggkonstruktionen och passar därför utmärkt till torkning av bjälklag, väggar, golv och övriga hålrum.

  Bild: Avfuktare och en lågtrycksfläkt torkar ett uppreglat golv.

  Enkel och effektiv torkteknik för uppreglade konstruktioner

  Tekniken att torka isoleringen i uppreglade golv och väggar är enkel, det som ska efterstävas är stor omsättning av torr luft i den blöta konstruktionen. Den torra luften leds in i konstruktionen direkt från avfuktaren. Om man önskar en större luftgenomströmning kan en extra lågtrycksfläkt typ HP2000XT användas. Fläkten suger rumsluft blandat med torrluft från avfuktaren och trycker därefter luften in i konstruktionen. Det man även vill åstadkomma är en stor spridning av den torra luften i konstruktionen, det innebär att man ska försöka sprida ut inloppspunkterna så att torrluft kommer åt att torka i hela regelverket. För att styra riktningen av torrluften kan det behöva borras evakueringshål.

  Förkorta torktiden med värme

  För att korta torktiden kan man öka temperaturen på luften som används för torkningen. Ju varmare materialet är som ska torkas, desto effektivare och snabbare blir torkprocessen då ångtrycket ökar i det blöta materialet. En så liten ökning som 10°C kan i vissa fall halvera torktiden*

  *Då uttorkningshastigheten är direkt proportionell mot ångtrycksskillnaden innebär det att torkning vid 30°C 20%rf teoretiskt går 2ggr snabbare jämför med 20°C 20%rf.

  Viktigt att tänka på innan man torkar

  En uppreglad konstruktion ska alltid sugas fri från vatten innan man börjar torka, läs mer om detta under sugtorkning. Viktigt att tänka på är att den torra och varma luften även påverkar allt trämaterial i rummet där torkprocessen pågår. Därför ska man vara noga med att avlägsna eller noggrant plasta in all inredning som kan ta skada. Om möjligt så kan man använda inplastning till att begränsa det område som ska avfuktas och på så sätt skydda omgivande material. En hygrostat kan med fördel användas för att kontrollera fuktigheten under torkprocessen.

Produkter som går att använda vid bjälklagstorkning